Tytuł operacji:
Poprawa organizacji rynku karpia poprzez przygotowanie i wdrożenie planu produkcji i obrotu Organizacji producenckiej Polski Karp.
Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania
Numer i nazwa działania:
Działanie 5.1Plany produkcji i obrotu
Cel operacji:
„Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:
Etap I – Plan produkcji i obrotu na rok 2017 w zakresie:
1. Przygotowanie planu produkcji i obrotu,
2. Wdrożenie planu produkcji i obrotu,

Etap II – Plan produkcji i obrotu na rok 2018 w zakresie:
1. Przygotowanie planu produkcji i obrotu,
2. Wdrożenie planu produkcji i obrotu,

Promowanie zrównoważonej działalności swoich członków w zakresie akwakultury, zapewnienie zgodności działalności swoich członków z krajowymi planami strategicznymi, dążenie do zapewnienia, aby produkty paszowe pochodzenia rybnego na potrzeby akwakultury pochodziły z łowisk zarządzanych w sposób zrównoważony, poprawienie warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych przez swoich członków, stabilizowanie rynków, przyczynienie się do zaopatrzenia w żywność i propagowanie wysokich norm jakości i bezpieczeństwa żywności, przy jednoczesnym udziale w tworzeniu miejsc pracy na obszarach przybrzeżnych i wiejskich poprzez dostosowanie produkcji do wymogów rynkowych, kierowanie podażą produktów swoich członków i obrotem tymi produktami, promowanie unijnych produktów rybołówstwa i akwakultury swoich członków w sposób nie dyskryminujący, poprzez wykorzystanie np. certyfikatów, a w szczególności nazwy pochodzenia, znaków jakości, oznaczeń geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności i zalet zrównoważonego rozwoju, kontrolowanie i podejmowanie środków w celu zapewnienia zgodności działalności swoich członków z zasadami określonymi przez daną organizację producentów, propagowanie programów szkolenia zawodowego i współpracy w celu zachęcenia młodych ludzi do podjęcia działalności w tym sektorze, promowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu poprawy obrotu i kształtowania cen, ułatwienie konsumentom dostępu do informacji dotyczących produktów rybołówstwa i akwakultury, promowanie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury, szczególnie w kategoriach ochrony środowiska, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, gromadzenie informacji o produktach podlegających obrotowi, w tym informacji gospodarczych o pierwszej sprzedaży oraz o prognozach dotyczących produkcji, gromadzenie informacji środowiskowych, planowanie zarządzania działalnością w zakresie akwakultury swoich członków, wspieranie programów zawodowych w celu promowania produktów zrównoważonej akwakultury.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”