Tytuł operacji:
Utworzenie uznanej organizacji producentów Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Organizacja Producentów

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania
Numer i nazwa działania:
Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu
Cel operacji:
Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:
Utworzenie uznanej organizacji producentów Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Organizacja Producentów przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sporządzenie niezbędnych dokumentów związanych z opracowaniem statutu Organizacji Producentów. Uruchomienie biura i wyposażenie stanowiska pracy.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”