Karp zdrowy z natury

Tytuł operacji:
Międzynarodowa kampania promująca spożycie karpi

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Cel operacji:
Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym i międzynarodowym

Data realizacji:
od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.

Pomoc finansowa w ramach PO RiM: 

5 686 700,00 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, 4 265 025,00 zł

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Operacja obejmuje działania komunikacyjne i promocyjne zwiększające świadomość społeczną w zakresie zrównoważonej akwakultury i jej produktów, w tym kreujące pozytywny wizerunek karpi i produktów z karpi, prowadzone na terenie na terenie całego kraju oraz zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych rynków konsumpcji karpi w Europie Środkowo-Wschodniej (w tym Niemiec). Szeroko zakrojona edukacja i budowanie świadomości społecznej w zakresie wizerunku akwakultury karpiowej jako działalności zrównoważonej, przyjaznej człowiekowi i środowisku oraz karpia jako zdrowego, ekologicznego, hodowanego w zgodzie z naturą produktu spożywczego oraz zmiana tradycyjnej klasyfikacji spożywania produktu w czasie świąt, na uniwersalny, do spożywania przez cały rok. Tak przeprowadzona akcja promocyjna, w połączeniu z realistycznym budżetem, daje wysokie prawdopodobieństwo zrealizowania zaplanowanych celów marketingowych i mediowych, a w efekcie wzrost spożycia karpi z produkcji krajowej. Bezmarkowa kampania wizerunkowo-edukacyjna karpia opierać się będzie na wybranych mediach off-line i on-line, głównie: zasięgowych, nowoczesnych, specjalistycznych, kontekstowych, edukacyjnych, wizerunkowych.