Tytuł operacji:
Międzynarodowa kampania promująca spożycie karpi

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Cel operacji:
Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym i międzynarodowym

Data realizacji:
od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Pomoc finansowa w ramach PO RiM: 

5 686 700,00 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, 4 265 025,00 zł

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Operacja obejmuje działania komunikacyjne i promocyjne zwiększające świadomość społeczną w zakresie zrównoważonej akwakultury i jej produktów, w tym kreujące pozytywny wizerunek karpi i produktów z karpi, prowadzone na terenie na terenie całego kraju oraz zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych rynków konsumpcji karpi w Europie Środkowo-Wschodniej (w tym Niemiec). Szeroko zakrojona edukacja i budowanie świadomości społecznej w zakresie wizerunku akwakultury karpiowej jako działalności zrównoważonej, przyjaznej człowiekowi i środowisku oraz karpia jako zdrowego, ekologicznego, hodowanego w zgodzie z naturą produktu spożywczego oraz zmiana tradycyjnej klasyfikacji spożywania produktu w czasie świąt, na uniwersalny, do spożywania przez cały rok. Tak przeprowadzona akcja promocyjna, w połączeniu z realistycznym budżetem, daje wysokie prawdopodobieństwo zrealizowania zaplanowanych celów marketingowych i mediowych, a w efekcie wzrost spożycia karpi z produkcji krajowej. Bezmarkowa kampania wizerunkowo-edukacyjna karpia opierać się będzie na wybranych mediach off-line i on-line, głównie: zasięgowych, nowoczesnych, specjalistycznych, kontekstowych, edukacyjnych, wizerunkowych.

Operacja jest realizowana w następujących etapach:

ETAP I: od 04.2020 do 03.2021

 • Emisja spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych
 • Lokowanie treści w programach telewizyjnych – Product Placement
 • Kampania w sieci Internet
 • Reklama zewnętrzna OHH Billboard
 • Produkcja gadżetów, materiałów drukowanych i elementów przekazu kampanii
 • Przygotowanie treści merytorycznych, zarządzania, pomiaru skuteczności Kampanii i ewaluacji

ETAP II: od 04.2021 do 02.2022

 • Emisja spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych
 • Lokowanie treści w programach telewizyjnych – Product Placement
 • Kampania w sieci Internet
 • Koszty emisji reklam w kinach
 • Reklama w miesięcznikach wizerunkowych
 • Reklama zewnętrzna (OHH) – bilbordy
 • Promocja wizerunkowa i promocja B2B poza granicami kraju
 • Działania PR
 • Produkcja gadżetów, materiałów drukowanych i elementów przekazu kampanii
 • Przygotowanie treści merytorycznych, zarządzania, pomiaru skuteczności Kampanii i ewaluacji

ETAP III: od 03.2022 do 12.2022

 • Emisja spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych
 • Lokowanie treści w programach telewizyjnych – Product Placement
 • Kampania w sieci Internet
 • Reklama w miesięcznikach wizerunkowych
 • Reklama zewnętrzna OHH Billboard
 • Promocja wizerunkowa i promocja B2B poza granicami kraju
 • Produkcja gadżetów, materiałów drukowanych i elementów przekazu kampanii
 • Przygotowanie treści merytorycznych, zarządzania, pomiaru skuteczności Kampanii i ewaluacji